Category Archives: ใบงาน

ใบงานที่ 5 เรื่อง เค้าโครงของโครงงาน

ใบงานที่ 5 เรื่อง เค้าโครงของโครงงาน

Advertisements

ใบงานที่ 4 เรื่อง ผลกระทบทางบวกและทางลบของโครงงาน

ใบงานที่ 3 เรื่อง การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์

ใบงานที่ 2 เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน

ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์

ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง      ให้นักเรียนจำแนกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้

E-Learning เกมผจญภัยกับภาษาอังกฤษ CAI
โครงงานหุ่นยนต์จำลอง โครงงานเพื่อสร้างฮาร์ดแวร์ โครงงานพัฒนาการจัดเก็บเอกสาร
โครงงานประเมินความเสียหาย
จากการเกิดแผ่นดินไหว
ระบบจองตั๋วรถไฟบนอินเทอร์เน็ต โปรแกรมการค้นหาคำภาษาไทย