Category Archives: อาเซียนศึกษา

1. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

ที่ตั้ง
ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและกัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศพม่า ทิศเหนือติดกับประเทศพม่าและลาว
พื้นที่  
513,120 ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับที่ 50 ของโลก
เมืองหลวง
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
ประชากร  
ประมาณ 67 ล้านคน (ปี 2553) เป็นอันดับที่ 19 ของโลก
ภาษา
ภาษาไทย เป็นภาษาราชการ
ศาสนา
ประมาณร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 4 ศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นประมาณร้อยละ 1
การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยผ่านระบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประมุข
พระมหากษัตริย์ องค์ปัจจุบันคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงค์จักรี
ผู้นำรัฐบาล  
นายกรัฐมนตรี ดำรงตำเเหน่งวาระละ 4 ปี ปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) คือ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
หน่วยเงินตรา บาท (Baht ) 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ 29.37 บาท

Advertisements

ประเทศสมาชิกอาเซียน

ประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน

ประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน

อาเซียน ในปัจจุบันประกอบด้วย

สมาชิกประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
จำนวน 10 ประเทศ มีประชากรรวมประมาณ 601
ล้านคน (ปี 2553) ประเทศสมาชิกประกอบด้วยสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ (ASEAN 6) ได้แก่ สมาชิกก่อตั้ง ตั้งแต่ปี 2510 จำนวน 5 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศซึ่งเข้ามาเป็นสมาชิก เมื่อปี2527 คือ บรูไน

สมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ (CLMV)ได้แก่ เวียดนาม เข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อปี 2538
พม่า ลาว เข้ามาเป็นสมาชิก เมื่อปี 2540 และกัมพูชา เข้ามาเป็นสมาชิก เมื่อปี 2542

 

 

ที่มาของข้อมูล

The Founding of ASEAN เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ ASEAN The Official Website of the Association of South East Asian Nations (http://www.asean.org)
ข้อมูลทั่วไปของอาเชียน เว็บไซต์กองอาเชียน กระทรวงต่างประเทศ
(http://www.mfa.go.th/web/1694.php)
มารู้จักอาเซียนกันเถอะ เอกสารเผยแพร่ กรมอาเชียน กระทรวงการต่างประเทศ
List of countries and outlying territories by total area http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_
countries_and_outlying_territories_by_total_area
List of countries by population http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_ population
ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ, จับตาเอเซียตะวันออก East Asia Watch
(http://www.eastasiawatch.in.th/information.php)
Thailand, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand)
Malaysia, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia)
Indonesia, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia)
Singapore, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore)
Brunei, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Brunei)
Philippines, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Philippines)
Vietnam, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam)
Laos, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Laos)
Myanmar, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Myanmar)
Combodia, Wikipedia the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia)

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน
อาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ อันนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม และเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น ทำให้อาเซียนได้
หันมามุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น วัตถุประสงค์หลักที่กำหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) มี 7 ประการ ดังนี้
1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการ
บริหาร
4. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย
5. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม
การสื่อสาร และปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิต
6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
7. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ

อ้างอิง
           The Founding of ASEAN เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของอาเซียน The Official Website of theAssociation of South East Asian Nations (http://www.aseansec.org)
           ข้อมูลทั่วไปของอาเชียน เว็บไซต์กองอาเชียน กระทรวงต่างประเทศ (http://www.mfa.go.th/asean)
           มารู้จักอาเซียนกันเถอะ เอกสารเผยแพร่ออนไลน์ กรมอาเชียน กระทรวงการต่างประเทศ

อาเซียนศึกษา

ความเป็นมา

ความเป็นมา

ความเป็นมาของอาเซียน
อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (Association of South East Asia) ขึ้น เมื่อเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2504 เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ดำเนินการได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟื้นฟูสัมพันธภาพระหว่างประเทศขึ้น จึงได้มีการแสวงหาลู่ทางจัดตั้งองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาค

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510
หลังจากการลงนามในปฎิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Declaration of ASEAN Concord) หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration)โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซึ่งผู้แทนทั้ง 5 ประเทศที่ร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพ ประกอบด้วย
นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย
ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย
นายนาซิโซ รามอส รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์
นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์
พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จากประเทศไทย
หลังจากจัดตั้งอาเซียนเมื่อ 8 สิงหาคม 2510 แล้ว อาเซียนได้เปิดรับสมาชิกใหม่จากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติมเป็นระยะ ตามลำดับได้แก่
บรูไนดารุสซาลาม เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 8 มกราคม 2527
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 28 กรกฏาคม 2538
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 23 กรกฎาคม 2540
สหภาพพม่า เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 23 กรกฏาคม 2540
ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 30 เมษายน 2542

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนของประเทศสมาชิกใหม่เหล่านี้ ทำให้อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ สอดคล้องกับปฎิญญาอาเชียน ซึ่งระบุว่า อาเซียนพร้อมรับทุกประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่พร้อมที่จะรับเป้าหมาย หลักการและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสมาชิก
ภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบัน (สถิติในปี 2550) นั้น ประกอบด้วยประชากรประมาณ 567 ล้านคนมีพื้นที่โดยรวม 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติประมาณ 1,100 พันล้านดอลลาร์ และรายได้โดยรวมจากการค้าประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ และมีสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) เป็นหน่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามนโยบายของผู้นำอาเซียนในด้านต่าง ๆ อำนวยความสะดวกในการประชุมของอาเซียนทุกระดับ เป็น ฝ่ายเลขานุการในการประชุมอาเซียน และเสนอแนะโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของอาเซียน มีที่ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

สัญลักษณ์ของอาเซียน คือ รูปรวงข้าว สีเหลืองบนพื้นสีแดง
ล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาว สีน้ำเงิน โดยมีความหมายดังนี้
– ต้นข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ
– สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
– สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ
– สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
– สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพเเละความมั่นคง

อ้างอิง
           The Founding of ASEAN เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของอาเซียน The Official Website of theAssociation of South East Asian Nations (http://www.aseansec.org)
           ข้อมูลทั่วไปของอาเชียน เว็บไซต์กองอาเชียน กระทรวงต่างประเทศ (http://www.mfa.go.th/asean)
           มารู้จักอาเซียนกันเถอะ เอกสารเผยแพร่ออนไลน์ กรมอาเชียน กระทรวงการต่างประเทศ