Monthly Archives: ตุลาคม 2012

การประเมินผลโครงงาน

การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาโครงงาน

คุณค่าของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

Advertisements

การดำเนินการโครงงาน

วิธีดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องหลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนจะมีความสำคัญต่อโครงงานนั้น ๆ การแบ่งขั้นตอนของการทำโครงงานอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงงานและการวางแผนการทำโครงงานในที่นี้จะบ่งการทำงานออกเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้

1. การคัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจทำ
โดยทั่วไปเรื่องที่จะนำมาพัฒนาเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ มักจะได้มาจากปัญหา คำถาม หรือความสนใจในเรื่องต่าง ๆ จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว นักเรียนสามารถจะศึกษาการได้มาของเรื่องที่จะทำโครงงาน การอ่านค้นคว้า การไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ การฟังบรรยาย รายการวิทยุโทรทัศน์ สนทนาอภิปราย กิจกรรมการเรียนการสอน งานอดิเรก การเข้าชมงานนิทรรศการหรืองานประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ในการตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะนำมาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ควรพิจารณาองค์ประกอบสำคัญดังนี้

– จะต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา

– สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องได้

– มีแหล่งความรู้เพียงพอที่จะค้นคว้าหรือขอคำปรึกษา

– มีเวลาเพียงพอ

– มีงบประมาณเพียงพอ

– มีความปลอดภัย

2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
รวมถึงการขอคำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิช่วยจะช่วยให้นักเรียนได้แนวคิดที่ใช้ในการกำหนดของเขตของเรื่องที่จะศึกษาได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งความรู้เพิ่มเติมในเรื่งที่จะศึกษาจนสามารถใช้ออกแบบและวางแผนดำเนินการทำโครงงานนั้นได้อย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าดังกล่าว นักเรียนจะต้องบันทึกสรุปสาระสำคัญไว้ด้วย
จะต้องพิจารณาดังนี้ มูลเหตุจูงใจและเป้าหมายในการทำ วัสดุอุปกรณ์ ความต้องการของผู้ใช้งานและคุณลักษณะของผลงาน (Requirement and Specification) วิธีการประเมินผล วิธีการพัฒนา ข้อสรุปของโครงงาน ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ แนวทางในการปรับปรุงหรือขยายการทดลองจากงานเดิม

3. การจัดทำเค้าโครงของโครงงานที่จะทำ จำเป็นต้องกำหนดกรอบแนวคิดและวงแผนการพัฒนาล่วงหน้าเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ของโครงงาน ขั้นตอนที่สำคัญคือ ศึกษาค้นคว้าเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบการพัฒนา เสนอเค้าโครงของโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไข

4. การลงมือทำโครงงาน เมื่อเค้าโครงได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการพัฒนาตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ดังนี้ เตรียมการ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบผลงานและแกไข อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาโครงงานในอนาคต

5. การเขียนรายงาน เป็นสื่อความหมายเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวความคิด วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น ในการเขียนควรใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน กระชับ และตรงไปตรงมาให้ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ

6. การนำเสนอและการแสดงผลงานของโครงงาน เป็นการนำเสนอเพื่อแสดงออกถึงผลิตผลของความคิด ความพยายามในการทำงานที่ผู้ทำโครงงานได้ทุ่มเท และเป็นวิธีที่ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจในโครงงานนั้น ในการเสนออาจทำได้หลายรูปแบบ เช่น ติดโปสเตอร์ การรายงานตัวในที่ประชุม การแสดงผลงานด้วยสื่อต่าง การจัดนิทรรศการ การอธิบายด้วยคำพูด

ที่มา

ชนารัตน์ คำอ่อน. โครงงานคอมพิวเตอร์ [ออนไลน์].เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2549. เข้าถึงได้จาก http://www. rayongwit.ac.th

ชัยมงคล เทพวงศ์.โครงงานคอมพิวเตอร์ [ออนไลน์].เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2549.เข้าถึงได้จาก http://www.chaiwbi.com/0drem/uproject/1project.html

มานพ ทะชัยวงค์. สนุกกับโครงงานคอมพิวเตอร์ กรุงเทพฯ :ไอดีซี,2547

ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ์.คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ (โครงงานคอมพิวเตอร์) [ออนไลน์].เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2554.เข้าถึงได้จากhttp://www.montfort.ac.th/mcs/dept/computer/computer/02139/02139.html

10. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

ที่ตั้ง
ทิศใต้จรดกับอ่าวไทย ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย ทางทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาว ทางทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม
พื้นที่
181,035 ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับที่ 89 ของโลก
เมืองหลวง
พนมเปญ (Phnom Penh)
ประชากร
ประมาณ 14.4 ล้านคน (ปี 2552)
ภาษา
ภาษาราชการ คือ ภาษาเขมร
ศาสนา
ศาสนาพุทธร้อยละ 95 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 3 ศาสนาคริสต์ร้อยละ 1.7 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ร้อยละ 0.3
การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
ประมุข
พระมหากษัตริย์ ปัจจุบันคือ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี
ผู้นำรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี ปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) คือ สมเด็จอัคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน
สกุลเงิน
เรียล (Riel : KHR) 1 เรียล ประมาณ 0.0083 บาท

9. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar)

ที่ตั้ง
ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศจีน ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับลาวและไทย ทิศตะวันตกติดกับอินเดียและบังกลาเทศ ทิศใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล
พื้นที่
676,578 ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับที่ 40 ของโลก
เมืองหลวง
เนปีดอ (Naypyidaw)
ประชากร
ประมาณ 47.9 ล้านคน (ปี 2553) เป็นอันดับ 26 ของโลก
ภาษา
ภาษาราชการ คือ ภาษาพม่า
ศาสนา
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 92.3 ศาสนาคริสต์ร้อยละ 4 ศาสนาอิสลามร้อยละ 3 ศาสนาฮินดู ร้อยละ 0.7
การปกครอง
รัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council – SPDC)
ประมุข
ประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ ปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) คือ พล.อ.อาวุโส ตาน ฉ่วย
ผู้นำรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี ปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) คือ นายเต็ง เส่ง (U Thein Sein)
สกุลเงิน
จั๊ต (Myanmar Kyat : MMK) 1 บาท เท่ากับประมาณ 32.86 จั๊ต

8. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic)

ที่ตั้ง
ประเทศลาวตั้งอยู่ทางเหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่บนใจกลางของคาบสมุทรอินโดจีน ล้อมรอบด้วยประเทศเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับพม่าและไทย ทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม และทิศใต้ติดกับกัมพูชา
พื้นที่
236,800 ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับที่ 83 ของโลก
เมืองหลวง
นครเวียงจันทน์ (Vientiane)
ประชากร
ประมาณ 6.2 ล้านคน (ปี 2553) เป็นอันดับ 103 ของโลก
ภาษา
ภาษาราชการ คือ ภาษาลาว
ศาสนา
ศาสนาพุทธ (เถรวาท) ร้อยละ 75 และนับถือความเชื่อท้องถิ่น ร้อยละ 16-17
การปกครอง
ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คำว่า ระบอบประชาธิปไตยประชาชน) โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นองค์กรชี้นำประเทศ
ประมุข
ประธานประเทศ (ประธานาธิบดี) ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ปัจจุบัน (พ.ศ.2554) คือ พลโท จูมมาลี ไซยะสอน (ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอีกตำแหน่งหนึ่ง)
ผู้นำรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี ปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) คือ นายทองสิง ทำมะวง
สกุลเงิน
กีบ (Lao Kip : LAK) 1 บาท เท่ากับประมาณ 250 กีบ

7. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)

ที่ตั้ง
เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออกหรือในภาษาเวียดนามเรียกว่า ทะเลตะวันออก
พื้นที่
331,212 ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับที่ 65 ของโลก
เมืองหลวง
ฮานอย (Hanoi)
ประชากร
87.4 ล้านคน (ประมาณการเมื่อปี 2553) เป็นอันดับ 13 ของโลก
ภาษา
ภาษาราชการ คือ ภาษาเวียดนาม
ศาสนา
ไม่มีศาสนาประจำชาติ เนื่องจากปกครองโดยระบอบสังคมนิยม (มีผู้แสดงตนว่านับถือศาสนาต่างๆ 15.65 ล้านคน โดยศาสนาพุทธ (มหายาน) มีจำนวนผู้นับถือมากที่สุด (ร้อยละ 9.3)
การปกครอง
ระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (Communist Party of Vietnam) เป็นพรรคการเมืองเดียวและ มีอำนาจสูงสุด
ประมุข
ประธานาธิบดี คนปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) คือ นายเหวียน มิง เจี๊ยต (Nguyen Minh Triet)
ผู้นำรัฐบาล
นายเหวียน เติน สุง (Nguyen Tan Dung)
สกุลเงิน
เงินด่ง (Vietnam Dong : DNG) 1 บาท ประมาณ 625 ด่ง

6. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of Philippines)

ที่ตั้ง
เป็นประเทศหมู่เกาะ ประกอบด้วยเกาะจำนวน 7,107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 100 กม.และเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลกทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้ ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก
พื้นที่
ประมาณ 300,000 ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับที่ 72 ของโลก
เมืองหลวง
กรุงมะนิลา (Manila)
ประชากร
ประมาณ 94 ล้านคน (ปี 2553) เป็นอันดับที่ 12 ของโลก
ภาษา
ภาษาราชการ คือ ภาษาตากาล็อกและอังกฤษ
ศาสนา
ส่วนใหญ่นับศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 83 นิกายโปรแตสเตนท์ร้อยละ 9 อิสลาม ร้อยละ 5 ศาสนาพุทธและอื่น ๆ ร้อยละ 3
การปกครอง
ระบอบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร (ดำรงตำแหน่งวาระละ 6 ปี
ประมุข
ประธานาธิบดี คนปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) คือ ประธานาธิบดีเบนิกโน ซีเมยอน โกฮวงโก อาคีโน ที่สาม (Benigno Simeon Cojuangco Aquino III)
ผู้นำรัฐบาล
ประธานาธิบดี
สกุลเงิน
ฟิลิปปินส์เปโซ (Philipino Peso : PHP ) 1 เปโซ ประมาณ 0.73 บาท

5. รัฐบรูไนดารุสซาลาม (State of Brunei Darussalam)

ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว (ละติจูดที่ 5 เหนือเส้นศูนย์สูตร)ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชายฝั่งทางด้านเหนือจรดทะเลจีนใต้ พรมแดนทางบกที่เหลือจากนั้นถูกล้อมรอบด้วย รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
พื้นที่
5,765 ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับที่ 171 ของโลก
เมืองหลวง
บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)
ประชากร
ประมาณ 399,000 คน (ปี 2553) เป็นอันดับที่ 172 ของโลก
ภาษา
ภาษาราชการคือ ภาษามาเลย์ รองลงมาเป็นภาษาอังกฤษและจีน
ศาสนา
ส่วนใหญ่นับศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่ 67% รองลงมาเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายาน 13% ศาสนาคริสต์ 10% ศาสนาฮินดู ความเชื่อพื้นเมืองและอื่นๆ
การปกครอง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ รัฐธรรมนูญปัจจุบันซึ่งแก้ไขล่าสุดเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 กำหนดให้สุลต่านทรงเป็นอธิปัตย์ คือเป็นทั้งประมุข นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสาย มาเลย์โดยกำเนิด และจะต้องเป็นมุสลิมนิกายสุหนี่
ประมุข
สุลต่าน องค์ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์ ทรงเป็นทั้งประมุขและนายกรัฐมนตรี ผู้นำรัฐบาล
สกุลเงิน
ดอลลาร์บรูไน ( Brunei Dollar : BND ) 1 BND ประมาณ 23.47 บาท (ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดียวกับสิงคโปร์ และสามารถใช้เงินสิงคโปร์ในบรูไนได้โดยทั่วไป)

4. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)

ที่ตั้ง
เป็นเกาะตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาเลย์ ห่างจากคาบสมุทรประมาณ 137
กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตกติดมาเลเซียและช่องแคบมะละกา ทิศใต้ติดช่องแคบมะละกา อยู่ทางเหนือของเกาะเรียล (Riau) ของอินโดนีเซีย
พื้นที่
ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์และเกาะใหญ่น้อยบริเวณใกล้เคียง มีพื้นที่รวม 710.2 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเท่าเกาะภูเก็ต) เป็นอันดับที่ 188 ของโลก เมืองหลวง  สิงคโปร์ (Singapore)
ประชากร
ประมาณ 5 ล้านคน (ปี 2553) เป็นอันดับที่ 115 ของโลก
ภาษา
ภาษาราชการคือ ภาษามาเลย์ จีนกลาง และอังกฤษ สิงคโปร์สนับสนุนให้ประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลาง ในขณะที่ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่องานและชีวิตประจำวัน
ศาสนา
พุทธร้อยละ 42.5 อิสลามร้อยละ 14.9 ฮินดูร้อยละ 4 ไม่นับถือศาสนาร้อยละ 25
ประมุข  
ประธานาธิบดี (วาระ 6 ปี) ปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) คือ นายเอส อาร์ นาธาน
ผู้นำรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล (วาระ 5 ปี) ปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) คือ นายลีเซียนลุง
การปกครอง
สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว)
สกุลเงิน
ดอลลาร์สิงคโปร์ ( Singapore Dollar : SGD ) 1 SGD ประมาณ 23.47 บาท

3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

ที่ตั้ง
ตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย ทิศเหนือติดทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออกติดติมอร์-เลสเต และปาปัวนิวกินี และทิศใต้ติดทะเลติมอร์เป็นสะพานเชื่อมระหว่างทวีปเอเซียกับออสเตรเลีย จึงควบคุมเส้นทางติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสองผ่านช่องแคบที่สำคัญ เช่น ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดา และช่องแคบล็อมบอก
พื้นที่
เป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยเกาะมากกว่า 17,508 เกาะรวมพื้นที่ ประมาณ 1,910,931 ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับที่ 16 ของโลก
เมืองหลวง
กรุงจาการ์ตา (Jakarta)
ประชากร
ประมาณ 237.5 ล้านคน (ปี 2553) เป็นอันดับที่ 4 ของโลก
ภาษา
อินโดนีเซีย หรือ Bahasa Indonesia เป็นภาษาราชการ
ศาสนา
ชาวอินโดนีเซียร้อยละ 85.2 นับถือศาสนาอิสลาม นอกนั้นเป็นคริสต์นิกายโปรแตสแตน คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ฮินดู พุทธ และศาสนาอื่น ๆ
การปกครอง
ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย
ประมุข
ประธานาธิบดี ปัจจุบัน (พ.ศ.2554) คือ ดร. ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน
ผู้นำรัฐบาล
ประธานาธิบดี ปัจจุบัน คือ ดร. ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน
หน่วยเงินตรา
รูเปียห์ (10,000 รูเปียห์ ประมาณ 38 บาท)